Adatkezelési tájékoztató

amelyben tájékoztalak Téged mint honlapom látogatóját, valamint szolgáltatásaim igénybe vevőjét adatkezelési és adatvédelmi szabályaimról.

1. Milyen alapelveket követek adatkezelések során?

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint számodra átláthatóan kezelem.
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtöm és azokat nem kezelem a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • az általam gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítom a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

2. Ki vagyok?

 • Név: Ferkai Marcell ev.
 • Székhely: 1193 Budapest, Derkovits Gyula u. 53.
 • Adószám: 55479550-1-43
 • Weboldal cím: httpss://hataskeltok.hu
 • E-mail cím: info [kukac] hataskeltok [pont] hu

A GDPR 37. cikke alapján nem vagyos köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

 1. Tárhelyszolgáltatóm:
 • Cégnév: NetMasters Europe Kft.
 • Székhely: 4200 Hajdúszoboszló Diószegi Sámuel u. 5.
 • Weboldal: netmasters.hu

Az adatok kezelése során – ügyfeleim színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszem igénybe:

Adatkezelő (1): SalesAutopilot

Cím (1): 1016 Budapest, Zsolt utca 6/A. V. em. 1.

Felelősségi körök (1): Összes tevékenység

Amennyiben az adatfeldolgozóim körét módosítom, a változásokat átvezetem jelen tájékoztatómban.

Az általam kezelt adatok:

A weboldalam látogatóitól csak akkor kérjek személyes adataikat, ha regisztrálni, szeretnének, illetve nyereményjátékban részt venni.

A regisztráció illetve marketing szolgáltatásaim igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatom össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célom.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseiddel az [email protected] e-mail-címen kérhetsz további tájékoztatást, válaszomat 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldöm az általad megadott elérhetőségre.

4. Mit kell tudni még a honlapommal kapcsolatos adatkezelésünkről?

A személyes adatokat Te önkéntesen bocsátod rendelkezésemre a regisztráció, illetve a velem történő kapcsolattartásod során, éppen ezért kérlek, adataid közlésekor fokozottan ügyelj azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Te vagy felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaim igénybevételének.

Amennyiben Te nem a saját, hanem más személy személyes adataid adod meg, úgy vélelmezem, hogy Te az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezel.

Te az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat bármikor ingyenesen visszavonhatod

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból 30 napos határidővel vállalom, azonban felhívom a figyelmedet arra, hogy jogi kötelezettségem teljesítése vagy jogos érdekeim érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetek.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatóm bűncselekményt követ el vagy a rendszeremet támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törlöm, illetve – szükség esetén – megőrzöm azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

5. Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésemről?

Te a regisztráció során tett nyilatkozatoddal vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing regisztráció felületen tárolt személyes adataid módosításával (azaz hozzájárulási szándékod egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulásodat adtad ahhoz, hogy a Te személyes adatait marketing célokra is felhasználhassam. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – a Te adataidat direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljem és számodra reklám- és egyéb tájékoztatókat és ajánlatokat küldök és/vagy hírlevelet továbbítok (Grtv. 6. §).

Te a hozzájárulásodat a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatod, illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatod.

A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintem. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezem egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. Ez hogy van? Mit és milyen alapon őrzök meg, ha a hírlevél hozzájárulást visszavontad? A hozzájárulások esetében minden hozzájárulás egy adott célra szól, így a holnapon regisztrálás és a hírlevélre jelentkezés két külön cél, két külön adatbázis, a kettő nem függhet össze.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból 15 napos határidővel vállalom.

6. Mit kell tudni a nyereményjátékokról?

Kampányjelleggel szervezhetek nyereményjátékokat, melyek eseti feltételeit külön szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben megtalálható a honlapom nyitó oldalán, központi helyen elhelyezett linken.

7. Egyéb adatkezelési kérdések

Adataidat csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatom. További információ a 2. pontban található.

Külföldre nem továbbítok adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetnek. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségemet teljesítenem kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Adatkezelésben és/vagy adatfeldolgozásban részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak a Te személyes adatait megismerni.

A Te személyes adataidat megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védem, valamint biztosítom az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvom azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Felhívom azonban a figyelmedet arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljeskörűen biztonságos adattovábbításnak. Mindent megteszek annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyem, a weblapon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudok teljes felelősséget vállalni.

8. Melyek a Te jogaid és jogorvoslati lehetőségeid?

Te az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhetsz,
 • kérheted az általam kezelt személyes adataid helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhatsz az adatkezelés ellen és kérheted adatait törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhetsz,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehetsz, illetve eljárást kezdeményezhetsz (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: [email protected]
 • Honlap: https://naih.hu/

Kérelmedre tájékoztatást adok a Te általam kezelt, illetve az általam – vagy a megbízott adatfeldolgozóm által – feldolgozott

 • adataidról,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóim nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • a Te személyes adataidnak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adom meg tájékoztatásomat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Te a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtottál be hozzám. Az általad már megfizetett költségtérítést visszatérítjem abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltem vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatom meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

A személyes adatok helyesbítéséről, zárolásáról, megjelöléséről és törléséről Téged, továbbá mindazokat értesítem, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottam, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Te jogos érdekedet nem sérti.

Amennyiben a Te helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmedet nem teljesítem, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – a Te hozzájárulásoddal – elektronikus úton közlöm elutasításom indokait és tájékoztatlak Téged a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben tiltakozol a személyes adataid kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgálom és a döntésemről Téged írásban tájékoztatlak. Amennyiben úgy döntöttem, hogy a Te tiltakozásod megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetem, és az adatokat zárolom, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítem mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottam, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadom a kérés teljesítését, ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Te érdekeiddel, jogaiddal és szabadságoddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Te a döntésemmel nem értesz egyet, illetve ha elmulasztom a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhatsz.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérlek, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnál panaszoddal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keress meg!

9. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységemre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

10. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Fenntartom magamnak a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatom. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a hataskeltok.hu weboldalon történik.

Budapest, 2022.11.16.